Disclaimer peugeotturbo.nl

Algemeen

C&E Turbochargers b.v., hierna te noemen C&E, verleent u hierbij toegang tot peugeotturbo.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen/af te nemen. C&E behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

C&E spant zich in om de inhoud van Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarnaast is het mogelijk dat de Website tijdelijk niet beschikbaar is.

De op de website aangeboden tekstuele informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van C&E.

Indien u fouten constateert, vragen wij u deze aan ons te melden zodat wij deze direct kunnen aanpassen en onze dienstverlening zo optimaal kunnen houden.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gepubliceerde materialen, waarop auteursrecht rust, liggen bij C&E en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van C&E, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gebruikers

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website, zoals bijvoorbeeld reacties op mededelingen of zij kunnen bijvoorbeeld reviews of beoordelingen plaatsen bij het aangebodene. C&E oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. C&E zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier/email/telefoon.

Hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie en vormen geen onderdeel van C&E en haar Website. Het bezoeken van deze websites geschiedt op verantwoordelijkheid van de klant zelf. C&E is daarnaast ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van de betreffende websites van deze derden. Dit geldt ook voor internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de website van C&E.

C&E raadt u aan altijd de voorwaarden en privacy statements van deze websites van derden door te lezen.

Merken

Op de Website wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen en logo's van diverse (bekende) merken. Deze dienen enkel ter illustratie en informatie bij de aangeboden producten en/of diensten. C&E is enkel gerechtigd deze producten en/of diensten aan te bieden aan haar klanten, maar C&E is niet de eigenaar/houder van de getoonde beeldmerken. Deze rechten van intellectueel eigendom rusten bij de betreffende merkhouder(s). Met deze tekst wil C&E aangeven dat de Website geen direct onderdeel is van de getoonde merken.

Informatie

Op de website kan informatie worden verschaft over bepaalde producten. Deze informatie wordt verstrekt door bijvoorbeeld leveranciers en fabrikanten. C&E spant zich in om te controleren of deze informatie juist is, maar er is een mogelijkheid dat de informatie onjuistheden bevat. Daarnaast geldt dat vermelde aanduidingen, nummers en namen gebruikt worden als referentie materiaal bij de aangeboden goederen. Deze vermeldingen geven aan voor welke producten de aangeboden goederen geschikt zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de aangeboden goederen originele materialen zijn van dezelfde fabrikant als waar deze voor geschikt zijn.